Občianské združenie
RENOVACIO

www.renovacio.sk

Chcete realizovať projekt?

Dajte nám o ňom vedieť.

Organizačný poriadok

Občianskeho združenia RENOVACIO

I.
Úvodné ustanovenie

Občianske združenie RENOVACIO je ako organizácia založená v súlade s Ústavou SR. Občianske združenie je verejno – súkromným partnerstvom a vzniká registráciou   združenia na Ministerstve vnútra SR v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní v znení neskorších predpisov. Jeho vznik a ciele sú v  súlade s poslaním a fungovaním MAS v zmysle nariadenia EC 1698/2005 a s Plánom rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej PRV SR) a so  všetkými súvisiacimi predpismi vo vzťahu k Programu LEADER.
Združenie  zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní finančných prostriedkov na rozvojové programy poľnohospodárstva a vidieka  v zmysle Integrovanej stratégie  rozvoja územia ,podľa podmienok ustanovených vo viacročnej finančnej dohode z programu LEADER.
2. Organizačný poriadok  Občianskeho združenia RENOVACIO (ďalej len združenia) upravuje postavenie a pôsobnosť  orgánov združenia a ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi orgánmi združenia, zásady organizácie, metódy a formy práce, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom  organizácie.
3. Organizačný poriadok Občianskeho združenia RENOVACIO (ďalej len „organizačný poriadok“) je základným vnútorným organizačným predpisom združenia.
4.  Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia ustanovuje vnútorné organizačné členenie združenia, rozsah oprávnení a zodpovednosti predstavených, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných útvarov združenia.

II.
Základné organizačné členenie združenia

Orgánmi združenia sú:

 • Valné zhromaždenie (najvyšší orgán)
 • Predsedníctvo ( výberová komisia, monitorovací výbor )
 • Predseda združenia – štatutár
 • Revízna komisia  - kontrolný orgán

Článok 1.
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Je tvorené všetkými členmi      združenia.
2.   Valné zhromaždenie najmä:

 • schvaľuje, mení a dopĺňa stanovy združenia
 • volí spomedzi seba členov predsedníctva a jej náhradníkov
 • volí spomedzi seba členov revíznej komisie a jej náhradníkov
 • volí a odvoláva členov a náhradníkov monitorovacieho výboru a výberovej komisie
 • rozhoduje o pomernom zastúpení zloženia predsedníctva a monitorovacieho výboru a výberovej komisie
 • rozhoduje o vylúčení člena zo združenia a o odvolaní člena predsedníctva a predsedu
 • schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu
 • schvaľuje plán činnosti združenia a výročnú správu
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia
 • schvaľuje sumu členského príspevku
 • rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení združenia a o jeho zlúčení s iným združením
 • rozhoduje o zániku združenia

3.  Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie vždy, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov združenia, alebo monitorovací a výberová komisia. Pokiaľ tak predsedníctvo neučiní do jedného mesiaca od doručenia ich žiadosti, sú členovia, resp. monitorovací výbor a výberová komisia, oprávnení zvolať ho sami.
4. Fyzická osoba, ktorá je členom, zúčastňuje sa na rokovaní a hlasovaní valného zhromaždenia osobne, alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva.
5. Právnickú osobu, ktorá je členom združenia, zastupuje na rokovaní a hlasovaní valného zhromaždenia fyzická osoba, ktorá je členom štatutárneho orgánu takejto právnickej osoby, prípadne iná fyzická osoba, ktorá je písomne splnomocnená členom štatutárneho orgánu takejto právnickej osoby (v ďalšom len „delegát“).
6. Na valnom zhromaždení sa môžu zúčastniť aj iní zástupcovia právnickej osoby, ale nemajú hlasovacie právo. Majú však právo diskutovať a vznášať pripomienky a námety.
7. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomná aspoň polovica všetkých členov.
8. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pričom každý z členov má jeden hlas.
9. Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť všetkým členom najmenej 10 pracovných dní predo dňom jeho konania, a to písomnou pozvánkou zaslanou klasickou resp. e-mailovou poštou.
10. O priebehu rokovania valného zhromaždenia a o hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice podpísané zapisovateľom, predsedajúcim a predsedom monitorovacieho výboru a výberovej komisie, pokiaľ sa rokovania, resp. hlasovania valného zhromaždenia zúčastnil; zapisovateľa a predsedajúceho zvolia spomedzi seba prítomní členovia pre potreby každého jednotlivého zasadania zhromaždenia.

Článok 2.
Revízna komisia

1.  Revízna komisia  je kontrolným orgánom združenia, ktorá sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Má troch členov.
2.  Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia okrem valného zhromaždenia
3.  Funkčné obdobie revíznej komisie dvojročné. Revízna komisia  si volí spomedzi seba predsedu, ktorý ju zastupuje navonok.
4.  Revízna komisia  je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti združenia, kontrolovať hospodárenie združenia, kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami.
5.  Revízna komisia najmä:
a) preveruje plnenie plánu činnosti združenia, výročnú správu, návrh rozpočtu združenia a správu o hospodárení združenia,
b) kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov najmenej dvakrát ročne,
c) upozorňuje výkonný výbor, resp. valné zhromaždenie na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
d) môže požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ak si to vyžaduje záujem združenia; pokiaľ tak učiní, je povinnosťou predsedníctva valné zhromaždenie zvolať
e) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov
f) prejednáva a rieši sťažnosti členov
6.  Členovia  revíznej komisie  majú právo zúčastňovať sa na zasadaniach a hlasovaniach predsedníctva s poradným hlasom.
7.  Funkcia člena revíznej komisie je dobrovoľná a neplatená.
8.  Pred uplynutím funkčného obdobia môže byť člen revíznej komisie odvolaný zo svojej funkcie iba z dôvodov, pre ktoré je možné v zmysle týchto stanov vylúčiť člena.
9.  Pri odvolaní, respektívne odstúpení člena revíznej komisie nastupuje na jeho miesto náhradník zvolený na valnom zhromaždení za príslušný sektor

Článok 3.
Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je rozhodovacím orgánom združenia a za svoju činnosť sa zodpovedná valnému zhromaždeniu
2. Riadi činnosť združenia  v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia
3.  Volebné obdobie riadiaceho výboru je dvojročné
4.  Predsedníctvo vykonáva nasledovné činnosti :

 • volí spomedzi seba a odvoláva predsedu
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania (plán činnosti združenia, výročnú správu, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia)
 • zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie
 • predbežne schvaľuje projekty doporučené výberovou komisiou MAS na financovanie z Plánu rozvoja vidieka SR
 • rozhoduje o prijatí fyzickej, alebo právnickej osoby za člena združenia,
 • rozhoduje o veciach uvedených v článku 7. ods.7,8,9), pokiaľ sa valné zhromaždenie nezíde ani do troch mesiacov odo dňa, na ktorý bolo riadne zvolané za týmto účelom. Na takéto rozhodnutie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých jej členov,
 • zriaďuje kanceláriu MAS, ktorá zabezpečuje manažovanie MAS, realizovanie  úloh združenia, spravovanie verejných prostriedkov MAS.
 • menuje a odvoláva manažéra MAS
 • zriaďuje výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor
 • vymenúva členov monitorovacieho výboru a volí členov výberovej komisie
 • schvaľuje štatút, organizačný poriadok a vykonávacie smernice manažmentu  monitorovacieho výboru a výberovej komisie
 • voľbou ustanovuje likvidátora pre potreby dobrovoľného rozpustenia združenia

5. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadania zvoláva a vedie predseda. Termín a program zasadania výkonného výboru oznámi predseda všetkým jej členom najmenej 10 pracovných dní pred dňom zasadania.
6.  Predseda zvolá predsedníctvo najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti vždy, ak o to požiada tretina jej členov, alebo monitorovací výbor a výberová komisia; v opačnom prípade sú členovia výkonného výboru, resp. monitorovacieho výboru  výberovej komisie oprávnení túto zvolať sami.
7.  Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predsedníctva.
8.  O priebehu zasadania predsedníctva a o jeho hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice podpísané všetkými prítomnými členmi predsedníctva. Každý člen predsedníctva má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.
9.  Predsedníctvo má 3 členov volených na obdobie dvoch rokov a počet členov predsedníctva je nepárny
10.  Pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, platí, že členstvo v predsedníctve je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen predsedníctva má však právo na náhradu preukázateľných výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.
11.  Členstvo v predsedníctve je nezlučiteľné s funkciou člena monitorovacieho výboru a výberovej komisie.
12.  Členstvo v predsedníctve zaniká:

 • uplynutím funkčného obdobia,
 • odstúpením; dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení z predsedníctva,
 • stratou spôsobilosti člena predsedníctva na právne úkony, resp. obmedzením jeho spôsobilosti na právne úkony,
 • odvolaním, a to dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní; valné zhromaždenie môže člena predsedníctva odvolať z dôvodov, pre ktoré je oprávnené podľa týchto stanov vylúčiť člena zo združenia,
 • zánikom mandátu z dôvodu nezáujmu člena predsedníctva o prácu v predsedníctve, za ktorý sa považuje neospravedlnená neúčasť na troch po sebe idúcich zasadaniach.

13. Na uvoľnené miesto člena predsedníctva nastupuje náhradník kooptovaný revíznou komisiou, ktorý bol zvolený na uplynulom valnom zhromaždení za príslušný sektor.
14. V záujme dosiahnutia cieľa a na zabezpečenie činnosti združenia môže predsedníctvo, s dodatočným súhlasom valného zhromaždenia, o ktorý je povinné požiadať na jeho najbližšom zasadaní, zriaďovať poradné a iné pomocné orgány, rozhodovať o uzatváraní pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce a zmlúv o pracovnej činnosti a uplatňovať práva a plniť si povinnosti vyplývajúce z takto vzniknutých pracovnoprávnych vzťahov.

Článok 4.
Predseda združenia

1.  Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý vystupuje v mene MAS navonok , podpisuje zmluvy, predkladá PPA projekty doporučené a predbežne schválené MAS na čerpanie finančných prostriedkov z PRV  SR
2.    Predseda zvoláva a vedie zasadnutia výkonného  výboru, pripravuje ich program, koná v jeho mene a zodpovedá za jeho činnosť.
3.    Predseda riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť manažmentu MAS medzi zasadnutiami predsedníctva.
4.    Predseda rozhoduje vo všetkých veciach správy združenia, ktoré nie sú stanovami vyhradené  valnému zhromaždeniu a predsedníctvu.
5. Predseda Predsedníctva priamo riadi Manažéra MAS . 

Článok 5
Kancelária MAS

(1) Predsedníctvo zriaďuje kanceláriu MAS, ktorá pracuje na základe ním schváleného pracovného a organizačného poriadku a zabezpečuje spravovanie verejných prostriedkov ako aj manažovanie činnosti MAS a realizáciu úloh združenia
(2) Na čele kancelárie je manažér MAS, menovaný predsedníctvom ktorý je povinný zúčastňovať sa  na rokovaniach predsedníctva s hlasom poradným a zabezpečuje plnenie úloh a uznesení predsedníctva a obsahovo pripravuje materiály na jej rokovania.

Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci kancelárie MAS, ktorí môžu byť členmi len najvyššieho orgánu:

 •  

-   Manažér MAS vykonáva formálnu kontrolu prijatých ŽoNFP od konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, zabezpečuje zber informácií pre monitoring a hodnotenie a ďalšie administratívne činnosti MAS.
Administratívny pracovník MAS zabezpečuje každodennú prevádzku a administratívnu činnosť MAS, vedie evidenciu a predpísanú archiváciu, pripravuje podkladové materiály na zasadnutia jednotlivých orgánov a pod.
Účtovník zabezpečuje účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom MAS a nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie.

Manažér MAS riadi a zodpovedá za činnosť Kancelárie, priamo riadi zamestnancov kancelárie  zastupuje kanceláriu MAS  navonok v rozsahu jej  pôsobnosti  alebo na základe poverenia predsedu predsedníctva.

Manažér MAS zodpovedá za plnenie najmä týchto úloh:

 • plnenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti riadeného organizačného útvaru,
 • vypracovanie návrhov materiálov v rozsahu pôsobnosti riadeného organizačného útvaru,
 • obsah, komplexnosť a formálnu stránku výstupov v pôsobnosti riadeného organizačného útvaru,
 • rozhodovanie o odborných otázkach a opatreniach v rámci pôsobnosti riadeného organizačného útvaru vymedzenej týmto organizačným poriadkom, v rozsahu podpisového oprávnenia, okrem vecí.
 • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a nariadení pri výkone svojej funkcie,
 • výkon personálnej práce za riadený organizačný útvar .,
 • dodržiavanie ochrany osobných údajov zamestnancov riadeného organizačného útvaru pri výkone personálnej práce,
 • návrhy na vznik, zmenu a skončenie pracovného pomeru zamestnancov a ich predloženie predsedovi predsedníctva,
 • predloženie a schválenie pracovných náplní zamestnancov v rámci riadeného organizačného útvaru a ich aktualizáciu,
 • obsah a aktualizáciu informácií v rámci pôsobnosti riadeného organizačného útvaru, zverejňovaných na internetovej stránke Občianskeho združenia RENOVACIO,
 • poskytovanie dokladov, iných písomností, vyjadrení, informácií, údajov potrebných na vybavenie sťažnosti/petície ako aj ďalšej súčinnosti nevyhnutnej na vybavenie sťažnosti/petície kontrolnej komisii,
 • výkon predbežnej a priebežnej finančnej kontroly podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v súlade so systémom finančného riadenia v rozsahu pôsobnosti kancelárie,
 • návrh opatrení na odstránenie nedostatkov v činnosti riadeného organizačného útvaru vyplývajúcich z vykonaných kontrol vrátane návrhu na uplatnenie právnej zodpovednosti voči zamestnancom riadeného organizačného útvaru,
 • návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov v súlade s odporúčaniami vnútorného audítora a kontrolu ich realizácie za riadený organizačný útvar,
 • systém riadenia a kontrolu plnenia úloh riadeného organizačného útvaru,
 • tvorbu, predkladanie návrhov organizačno-riadiacich aktov v pôsobnosti riadeného organizačného útvaru a ich aktualizáciu,
 • predkladanie účelných, efektívnych a hospodárnych požiadaviek za riadený organizačný útvar na použitie prostriedkov rozpočtu platobnej agentúry,
 • poskytovanie súčinnosti a spoluprácu s ostatnými organizačnými útvarmi pri plnení úloh združenia,
 • potvrdenie vecného prevzatia tovarov, prác a služieb týkajúcich sa riadeného organizačného útvaru na účtovných a iných dokladoch,
 • riadny výkon funkcie gestora a plnenie zmluvy/dohody o delegovaní činností s externou inštitúciou a konanie v rozsahu písomného poverenia,
 • spoluprácu a korešpondenciu riadeného organizačného útvaru s ostatnými organizačnými útvarmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, medzinárodnými organizáciami, štátnymi orgánmi a organizáciami, štátnymi podnikmi, samosprávnymi organizáciami a organizáciami a ostatnými právnickými, prípadne fyzickými osobami,
 • plnenie ďalších úloh podľa rozhodnutia predseda Predsedníctva.

Článok 6
Výberová komisia

1. Výberová komisia hodnotí a vyberá projekty, prostredníctvom, ktorých sa bude implementovať stratégia. Zároveň zostavuje a predkladá zoznam projektov, ktoré odporúča schváliť na financovanie z PRV predsedníctvu.
2.   Valné zhromaždenie  volí  na obdobie 1 roka  18 členov výberovej komisie  z pomedzi členov  OZ RENOVACIO  ale aj nečlenov združenia na základe návrhov orgánov združenia ako aj návrhov z členskej  základne.    Pred každou výzvou Výkonný výbor  vymenuje vždy novú 9 člennú výberovú komisiu, ktorá sa môže skladať z tých istých členov. Výber sa uskutoční losovaním.
Počet členov výberovej komisie je nepárny – 9 členov ( pričom súkromný, občiansky a neziskový sektor musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie)
3.     Členstvo vo výberovej komisii zaniká:
1. skončením ročného mandátu
2.   odvolaním Predsedníctvom
3.  smrťou alebo  vzdaním sa člena
4. Členovia výberovej komisie si s pomedzi seba volia predsedu, podpredsedu a tajomníka
Predseda, podpredseda a tajomník sú zvolení, ak za ních hlasovala nadpolovičná väčšina členov.
Predseda výberovej komisie
a) zodpovedá za činnosť výberovej komisie,
b) zvoláva výberovú komisiu písomnou pozvánkou alebo inou preukázateľnou formou,
c) vedie rokovanie výberovej komisie a zodpovedá za kvalitu práce a za objektívnosť pri posudzovaní žiadostí,
d) zodpovedá za vypracovanie záverečného uznesenia výberovej komisie

(2) Podpredseda výberovej komisie v prípade neprítomnosti predsedu preberá jeho
povinnosti a kompetencie na zasadnutí.

(3) Predseda, podpredseda a členovia výberovej komisie
a) sú povinní aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach a plniť úlohy uvedené v článku. 2 tejto smernice
b) sú oprávnení predkladať iniciatívne návrhy a podnety, ktoré sa týkajú úloh výberovej komisie,
c) sú viazaní mlčanlivosťou podľa osobitného predpisu.1)
(4) Tajomník výberovej komisie je určený z členov komisie
a) zodpovedá za administratívne a organizačné zabezpečenie činnosti výberovej komisie,
b) je povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach a pripravovať zápis z rokovania,
c) je viazaný mlčanlivosťou podľa osobitného predpisu.1)

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
4.  Výberová komisia sa za svoju činnosť zodpovedá predsedníctvu
5.  Člen výberovej komisie nesmie hodnotiť projekt, ktorý predkladá ako konečný prijímateľ – predkladateľ projektu v rámci implementácie stratégie (resp. je štatutárnym zástupcom, zamestnancom, členom riadiacich orgánov a pod. v organizačnej štruktúre predkladaného projektu, alebo sa zúčastnil na jeho vypracovaní ako konzultant, poradca alebo expert). V prípade zistenia takejto skutočnosti, musí byť člen výberovej komisie nahradený iným členom.
6.   Pre účely hodnotenia a výberu projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci každej výzvy, MAS menuje vždy novú výberovú komisiu, ktorá sa môže skladať z rovnakých členov.
Výberová komisia MAS je za svoju činnosť zodpovedná výkonnému orgánu a okrem iných činností vykonáva aj administratívnu kontrolu ŽoNFP v zmysle Nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006, čl. 26 ods. 2, v rámci výberu projektov, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom stratégie, pričom:

 • posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v Príručke;
 • posudzuje splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených na príslušné opatrenia osi 3;
 • posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Príručke;
 • posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí, ktoré sú definované v Príručke pre príslušné opatrenia osi 3 a v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS v rámci implementácie stratégie;
 • posudzuje splnenie podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 LEADER, časti B a), c), d), i), l);
 • hodnotí splnenie výberových kritérií na hodnotenie projektov konečných prijímateľov - predkladateľov projektov na príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila MAS;
 • vyberá projekty v súlade s postupmi na výber projektov;
 • zostavuje a predkladá zoznam projektov, ktoré odporúča schváliť na financovanie z PRV výkonnému orgánu.

Na zasadnutie výberovej komisie MAS musia byť pozvaní zástupcovia RO, PPA a NSRV, ako pozorovatelia.

Článok 7.
Monitorovací výbor

1. Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na Riadiaci orgán a Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej PPA).
2.  Vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev
3. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS, ale nemusia byť členmi MAS .
4. Členov monitorovacieho výboru vymenúva  a odvoláva predsedníctva.
5. Monitorovací výbor má 5 členov. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť  v území MAS ( mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku )  ale nemusia byť členmi MAS.
6. Predsedu monitorovacieho výboru si volia členovia z pomedzi seba. Kandidát je zvolený ak  za neho hlasuje nadpolovičná väčšina členov.
7.Predseda monitorovacieho výboru je povinný sa zúčastňovať sa zasadnutí výkonného    výboru s hlasom poradným. 

Článok 8
Organizácia činnosti platobnej agentúry

 • Proces riadenia združenia bližšie upravujú organizačno-riadiace akty pzdruženia ktoré upravujú systém riadenia, systém finančného riadenia a pracovné postupy jednotlivých činností, a ktoré sa vydávajú vo forme
 • a) rozhodnutia predsedu predsedníctva,
 • b) príkazného listu Manažéra MAS,
 • c) smernice.
 •  
 • Predstavení realizujú rozhodovaciu právomoc v rozsahu podpisového oprávnenia vymedzeného organizačným poriadkom. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečujú odborný prístup k riešeniu problémov, systematicky kontrolujú plnenie úloh a dbajú na účelne využívanie prostriedkov organizačnej a výpočtovej techniky.
 •  
 • (3) Za účelom zabezpečenia kontinuity riadenia a plnenia úloh organizačného útvaru sa pri odovzdávaní (ukončení) funkcie predstaveného vyhotovuje protokol o odovzdaní a prevzatí registratúrnych záznamov, informácie o zamestnancoch, spisoch, stave plnenia úloh, korešpondencie a rozpracovaných mimoriadne závažných úloh, finančných prostriedkoch a ostatných majetkových hodnôt, ktorý podpisujú odovzdávajúci, preberajúci a bezprostredne nadriadený predstavený. Predpisy o postupe v tejto záležitosti v prípadoch zvýšenej hmotnej zodpovednosti a utajovaných skutočností sú nedotknuté.
 •  
 • (4) Riadiaca činnosť združenia je založená na uvedených zásadách:
 •  
 • a) práca združenia  sa riadi  plánom činnosti na príslušný kalendárny rok,schválený Valným zhromaždením
 • b) kontrola plnenia úloh v združení  sa zabezpečuje predovšetkým po línii jednotlivých stupňov riadenia dôsledným uplatňovaním zásady „kto riadi – kontroluje“,
 • c) predstavení riadia a zodpovedajú za činnosť riadeného organizačného útvaru v rozsahu svojej pôsobnosti, v rámci svojej riadiacej a kontrolnej funkcie určujú postupy riadenia a vykonávajú kontrolu plnenia úloh v rámci riadeného organizačného útvaru; v záujme informovanosti o úlohách a prerokovania ich riešenia vykonávajú zasadnutia, z ktorých sa vyhotovujú zápisy,

Článok 9

Záverečné ustanovenie

 • Organizačný poriadok Občianskeho združenia RENOVÁCIO je súčasťou sústavy
 • vnútorných organizačných predpisov Občianskeho združenia RENOVÁCIO.
 • Jednotlivé otázky podrobnejšie upravujú ďalšie vnútorné predpisy, ako sú:
 • a) Stanovy združenia
 • b) Rokavacie poriadky
 • c) Smernice.
 • Organizačný poriadok Občianskeho združenia RENOVÁCIO, prípadne  jeho zmeny a doplnky schvaľuje Predsedníctvo na návrh predsedu.
 • Organizačný poriadok nadobúda účinnosť 20. Septembra 2013

 


Naši partneri

(c) 2014 l Všetky práva vyhradené. Riešenie od MMFilm.sk