Občianské združenie
RENOVACIO

www.renovacio.sk

Chcete realizovať projekt?

Dajte nám o ňom vedieť.

Stanovy OZ

STANOVY  OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

 

Článok 1
Základné ustanovenia

Občianske združenie má názov  Renovacio
           
Sídlom združenia je Šaľa-Veča Lúčna 9, 92705
     
Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických 
            a právnických osôb.

4.   Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja
      v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

5.   Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami  
      sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Článok 2
Cieľ a činnosť

1.   Cieľom združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť,  informačnú    
      gramotnosť občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno- 
            vzdelávacích aktivít. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové 
            podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-
            spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov
            mesta Šale a mestskej časti Veča a okolitého regiónu.
            Združenie má za cieľ prispievať aj k prekonávaniu sociálnych, informačných 
            a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne nezvýhodnených spoluobčanov. Taktiež         vytvárať a združovať chránené dielne na území SR.

2.   Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

a)  realizácia kultúrno-spoločenských podujatí, zameraných najmä na  rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu pre všetky vekové kategórie.

     b)  organizácia voľnočasových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne,   súťaže,  výstavy, stretnutia klubového typu
                                        
     c)  spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie
         a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného  
          zamerania

 

Článok 3
Členstvo


Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami  
      a cieľmi združenia.

O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.

Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

Členstvo zaniká:
      a)  vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia  
                                   predsedníctvu,
            b)  vylúčením   - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
            c)  úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
            d)  zánikom združenia.

 

Článok 4
Práva a povinnosti členov


Člen má právo:
a)  zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej
b)  zúčastňovať sa na činnosti združenia
            c)  voliť a byť volený do orgánov združenia
            d)  predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia
            e)  byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách

Člen má tieto povinnosti:
a)  dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky  
                 a stanovy združenia,
            b)  plniť uznesenia orgánov združenia
aktívne sa podieľať na činnosti združenia

 

Článok 5
Orgány združenia

      Orgánmi združenia sú:
            a)  valné zhromaždenie,
            b)  predsedníctvo združenia
            c)  štatutárny orgán
            d)  revízna komisia

 


Článok 6
Valné zhromaždenie


Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia,

2.   Valné zhromaždenie:
       a)  schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia
       b)  volí a odvoláva členov predsedníctva,
       c)  volí a odvoláva členov revíznej komisie
       d)  schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,
       e)  rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia
       f)  rozhoduje o zrušení združenia

3.  Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do 
     roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20% členov  
     združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
     všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné, ak zaň 
     hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia
     o personálnych otázkach môže byť tajné.


Článok 7
Predsedníctvo združenia


  Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné 
     valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného  
     zhromaždenia.

2.  Predsedníctvo má najmenej 3 členov ( predseda, podpredseda, tajomník), ktorých funkčné 
     obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou 
     osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
     Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 
     Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade 
     rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.

3. Predsedníctvo najmä:
     a)  volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich
     b)  zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
     c)  vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu  
          o hospodárení združenia
     d)  rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
     e)  rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch 
          mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia
     f)  ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia

 


Článok 8
Štatutárny orgán

1.  Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním 
     poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 3 rokov.

2.  Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

 

Článok 9
Revízna komisia

1.  Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému   
     zhromaždeniu.

2.  Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

3.  Revízna komisia má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. RK sa schádza najmenej
     1 krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda RK. Revízna komisia je uznášaniaschopná,  
     ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila
     nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

4.  Revízna komisia:
     a)  kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu  
          riešenia na ich odstránenie,
     b)  kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.


Článok 10
Hospodárenie združenia

1.  Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2.  Zdrojmi majetku sú:
          -  dobrovoľné členské príspevky
          -  dary od fyzických osôb
          -  dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia
          -  dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií
          -  príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia
          -  reklamná a propagačná činnosť

3.  Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá  
     predsedníctvo.

4.  Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia  
     ako celku.

5.  Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

6.  Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce 
     obdobie.


Článok 11
Zánik združenia

1.  Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku  
     rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.

2.  Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3.  Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade  
     likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi  
     alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

Článok 12
Záverečné ustanovenia


1.  Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

2.  Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 

3.  Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. 
     o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych
     predpisov.


Naši partneri

(c) 2014 l Všetky práva vyhradené. Riešenie od MMFilm.sk